Народна банка Србије
 
Финансијска стабилност | Показатељи финансијске стабилности

Показатељи финансијске стабилности

У циљу успешног обављања активности очувања и јачања финансијске стабилности у Народној банци Србије израђује се скуп макропруденцијалних показатеља чији је циљ контрола и управљање системским ризиком у финансијском систему земље.

Одабрани макропруденцијални показатељи финансијског сектора

  2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. T1 2019.
Регулаторни капитал у односу на ризичну активу 21,9 21,4 19,9 19,1 19,9 20,9 20,0 20,9 21,8 22,6 22,3 23,7
Основни капитал у односу на ризичну активу 17,9 16,5 15,9 18,1 19,0 19,3 17,6 18,8 20,0 21,6 21,1 22,6
Нето проблематични кредити у односу на регулаторни
капитал
15,5 26,9 35,5 52,1 52,3 55,9 56,0 44,0 27,1 17,7 9,7 8,2
Проблематични кредити у односу на укупне кредите 11,3 15,7 16,9 19,0 18,6 21,4 21,5 21,6 17,0 9,8 5,7 5,5
Исправка вредности проблематичних кредита у односу на
бруто проблематичне кредите
56,9 50,9 47,2 51,0 50,0 50,9 54,9 62,3 67,8 58,1 60,2 61,3
Принос на активу 2,1 1,0 1,1 0,0 0,4 -0,1 0,1 0,3 0,7 2,1 2,2 1,7
Принос на капитал 9,0 4,6 5,3 0,2 2,0 -0,4 0,6 1,5 3,3 10,5 11,3 9,7
Ликвидна актива у односу на краткорочне обавезе 75,7 75,1 70,1 70,6 65,0 66,4 66,7 61,3 56,6 50,9 50,5 51,9
Ликвидна актива у односу на укупну активу 47,8 49,0 43,7 42,3 38,9 41,0 42,2 40,5 38,9 35,1 35,7 36,6
Нето отворена девизна позиција у односу на регулаторни капитал 4,2 1,1 1,6 4,2 4,6 3,3 2,6 2,8 2,3 2,4 4,3 0,5

Поред анализе макропруденцијалних показатеља, међусобно повезани модели који описују понашање банака, предузећа и домаћинства служе за оцену рањивости, како појединачних институција, тако и финансијског сектора у целини и представљају аналитичку подршку у процесу доношење макропруденцијалних одлука.

Више о квантитативним моделима и њиховим резултатима: