Најновије вести

У овом одељку можете пронаћи најновије вести везане за Мепо.

Достављање извештаја који се односе на обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро

08.07.2020

У систему Центар за размену податка, свим обвезницима извештавања у складу са Одлуком о поступању с новцем за који постоји сумња да је фалсификован („Службени гласник РС“, бр. 111/2017), који су извршили учлањење у систем, омогућено је да изврше достављање PY и OY извештаја из категорије извештаја Извештаји који се односе на обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро. Потребно је да обвезници извештавања што пре приступе достављању поменутих извештаја, с обзиром да је одлуком прописани рок за достављање ових извештаја 10.08.2020.

Народна банка Србије ће сматрати да је обвезник извештавања извршио своје обавезе, уколико је у прописаном временском року доставио све извештаје прописане Одлуком, и извештаји су у систему обележени са статусом Прихваћен од стране надлежне службе.

Све информације у вези достављања прописаних извештаја можете погледати овде.

Нова новчаница од 20 лева (BGN)

05.06.2020

Обавештавамо вас да је Бугарска народна банка пустила у оптицај новчаницу нове серије у апоену од 20 лева, која за мотив на лицу има портрет политичара, новинара и песника Стефана Стамболова, део из његове збирке песама и печат бугарског добротворног комитета „Единство“, а на наличју, мотив зграде Народне скупштине, као и делове Моста Орлова и Лављег моста. Нова новчаница се по питању дизајна суштински не разликује од новчаница истог апоена издатих 1999. и 2007. године, док је приметна разлика у примењеним елементима заштите од фалсификовања. Поменуте новчанице биће у оптицају паралелно са новчаницом од 20 лева новог издања, до другачије одлуке банке емитента.

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нове новчанице од 20 и 50 рубаља (BYN)

05.06.2020

Обавештавамо вас да је централна банка Белорусије пустила у оптицај нове новчанице у апоенима од 20 и 50 рубаља. Новчанице истих апоена, издате 2009. године, биће у оптицају упоредо са новчаницама издатим 2020. године, до другачије одлуке банке емитента.

За детаљније информације посетите сајт:
https://www.nbrb.by/engl/coinsbanknotes/banknotes/89
https://www.nbrb.by/engl/coinsbanknotes/banknotes/90

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Обавештење о Одлуци о изменама и допунама Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова

24.04.2020

Обавештавамо Вас да је Народна банка Србије донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова (у даљем тексту: Одлука), која је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 53/2020 и ступила на снагу 17. априла 2020. године (линк: https://www.nbs.rs/internet/latinica/20/dev/menjaci_i.pdf ). Наведеном Одлуком је, између осталог, прецизирано следеће: 

- У случају када овлашћени мењач доставља НБС обавештење о промени података који се региструју код надлежног органа (промена назива и/или промена седишта), као и o промени пословног простора за обављање мењачких послова, укључујући промену података о броју и/или адреси/адресама банкомата, овлашћени мењач је дужан да НБС поднесе и захтев за издавање овлашћења за обављање мењачких послова са документацијом којом се доказује веродостојност нових података;
- Овлашћени мењач не може на мењачком месту да има истакнуту ознаку или натпис НБС, осим овлашћења НБС за то мењачко место, те је неопходно да овлашћени мењачи који су из ранијег периода задржали те ознаке, исте што пре уклоне, како физичка лица не би била доведена у заблуду;
- Ако привредни субјект намерава да мењачке послове обавља и на банкомату, решење НБС о издавању овлашћења за обављање мењачких послова ће садржати и број банкомата као и адресе на којима се налазе банкомати који припадају мењачком месту из тог решења.
- Овлашћени мењач, који привремено престаје да обавља мењачке послова на једном, више или свим мењачким местима, односно на банкомату/банкоматима који припадају том/тим мењачким местима, дужан је да одмах а најкасније у року од два радна дана (уместо пет радних дана) од дана када је привремено престао да обавља мењачке послове о томе обавести НБС, као и банку с којом има закључен уговор, с навођењем разлога због којих је привремено спречен да обавља те послове и периода у коме привремено неће обављати мењачке послове, а који може трајати до шест месеци. Ако по истеку периода привременог престанка обављања мењачких послова и даље постоје разлози због којих је овлашћени мењач привремено престао да их обавља, дужан је да у року од два радна дана од истека рока за који је претходно доставио обавештење, обавести НБС и банку с којом има закључен уговор, о продужењу периода привременог престанка обављања мењачких послова, уз навођење разлога за то продужење и периода продужења, при чему укупно трајање привременог престанка обављања мењачких послова не може бити дуже од годину дана од дана почетка привременог престанка обављања мењачких послова. Ако овлашћени мењач привремено престане да обавља мењачке послове за време трајања ванредног стања проглашеног Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 29/2020) укупно трајање привременог престанка обављања мењачких послова може се продужити за период трајања ванредног стања;
- Овлашћени мењач који је привремено престао да обавља мењачке послове до 17. априла 2020. године дужан је да до 1. септембра 2020. године обавести НБС о трајању и разлозима привременог престанка обављања мењачких послова.
- Овлашћени мењач који на дан ступања на снагу ове одлуке обавља мењачке послове и на банкомату, дужан је да до 1. јануара 2021. године НБС достави захтев за издавање овлашћења за обављање мењачких послова с подацима о броју и адреси банкомата, као и подацима о мењачком месту коме банкомат припада, са документацијом којом се доказују ови подаци.

О осталим обавезама које је овлашћени мењач дужан да испуни, потребно је да се ближе упознате на линку: https://www.nbs.rs/internet/latinica/20/dev/menjaci_p.pdf .

Обавештавање Народне банке Србије о промени радног времена и привременом престанку обављања мењачких послова у складу са одредбама Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова

20.03.2020

Имајући у виду проглашење ванредног стања на целој територији Републике Србије услед спречавања ширења заразне болести COVID-19, Народна банка Србије обавештава све овлашћене мењаче да су у складу са одредбама Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова дужни да Народну банку Србије обавештавају о промени радног времена и привременом престанку обављања мењачких послова, и то најкасније у року од пет радних дана од дана промене радног времена, односно од дана привременог престанка обављања мењачких послова.

Овлашћени мењач који је привремено престао да обавља мењачке послове на једном или више мењачких места, дужан је да сву ефективу и сву готовину с тог/тих мењачких места истог дана пренесе на мењачко место које наставља да ради или да их уплати на своје рачуне код банке, односно банака. Уколико је мењач привремено престао да обавља мењачке послове на свим мењачким местима, дужан је да сву ефективу прода банци с којом има закључен уговор и сву готовину уплати на свој текући рачун најкасније наредног радног дана од последњег радног дана кад је обављао мењачке послове на свим мењачким местима.

Доказ о продаји ефективе банци/уплати готовине на свој текући рачун (односно о преносу ефективе/готовине на мењачко место које наставља да ради), овлашћени мењач је дужан да заједно са обавештењем о привременом престанку обављања мењачких послова поднесе Народној банци Србије.

Поступање супротно одредбама наведене одлуке, представља прекршај који је прописан одредбама Закона о девизном пословању („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018).

Предметно Обавештење нарочито се односи на овлашћене мењаче који обављају послове на подручју на коме је због ванредног стања у земљи, Градска управа донела о Одлуку о радном времену појединих делатности или о ограничењу обављања појединих делатности.

Обавештавање Народне банке Србије о промени радног времена и привременом престанку обављања мењачких послова у складу са одредбама Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова

19.03.2020

Имајући у виду проглашење ванредног стања на целој територији Републике Србије услед спречавања ширења заразне болести COVID-19, Народна банка Србије обавештава све овлашћене мењаче да су у складу са одредбама Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова дужни да Народну банку Србије обавештавају о промени радног времена и привременом престанку обављања мењачких послова, и то најкасније у року од пет радних дана од дана промене радног времена, односно од дана привременог престанка обављања мењачких послова.

Поступање супротно одредбама наведене одлуке, представља прекршај који је прописан одредбама Закона о девизном пословању („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018).

Предметно Обавештење нарочито се односи на овлашћене мењаче који обављају послове на подручју на коме је због ванредног стања у земљи, Градска управа донела о Одлуку о радном времену појединих делатности или о ограничењу обављања појединих делатности. 

Обавештење о незаконитом поступању обвезника примене Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма над којим надзор врши Народна банка Србије

02.03.2020

Обавештавамо вас да је Народна банка Србије, у  складу са обавезом проистеклом из члана 113. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 113/2017 и 91/2019; у даљем тексту: Закон), као орган задужен за надзор над применом Закона код највећег дела финансијског система у Републици Србији, успоставила механизам којим се подстиче пријављивање Народној банци Србије (у даљем тексту: НБС) кршења одредаба Закона од стране обвезника из њене надлежности, односно запослених у обвезнику.

С тим у вези на интернет презентацији НБС је објављено обавештење, са пратећом апликацијом креираном за те потребе, о успостављеном механизму које је постављено на следећем линку: https://www.nbs.rs/internet/cirilica/55/55_7/aml.html , и чијом применом је обезбеђено лицима која поседују посебна интерна сазнања о пословању обвезника, тј. лицима која су запослена или су у претходном периоду била запослена или су на други начин радно ангажована (нпр. уговор о повременим и привременим пословима) код обвезника да НБС доставе обавештење о поменутом незаконитом поступању.  Успостављеним механизмом је обезбеђена одговарајућа заштита запосленог код обвезника који пријави, односно које је пријављено за кршење одредаба Закона, као и њихових личних података, уз спровођење правила која обезбеђују поверљивост у односу на запосленог који пријави кршење одредаба Закона, осим ако је то неопходно у циљу истраге или судског поступка.

Имајући у виду напред наведено, потребно је да интерним каналима комуникације (објављивањем на вашој интранет страници, прослеђивањем имејла запосленима, истицањем обавештења у вашим радним просторијама ван видокруга ваших клијената или на неки други начин) обавестите ваше запослене о механизму који је успостављен, као и да НБС обавестите о начину на који сте ту активност спровели.

Нова новчаница од 20 фунти (GBP)

19.02.2020

Банка Енглеске ће 20. фебруара 2020. године пустити у оптицај  новчаницу од 20 фунти нове серије. Новчаница је израђена од полимер пластике са унапређеним елементима заштите од фалсификовања.  Основни мотив на лицу новчанице је портрет краљице Елизабете II, док је на наличју новчанице аутопортрет једног од најзначајнијих ликовних уметника Велике Британије, Џ.М.В.Тарнера. Новчаница од полимера биће у оптицају упоредо са папирном новчаницом од GBP 20 издатом 2007. године, а о тачном датуму повлачења папирних новчаница из оптицаја, Банка Енглеске ће благовремено обавестити.

За детаљније информације посетите сајт: https://www.bankofengland.co.uk/banknotes/polymer-20-pound-note

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Достављање извештаја који се односе на обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро

07.02.2020

С обзиром да одређени број обвезника извештавања још увек није успео да заврши процес учлањења у систем Центар за рaзмену података или није успео да успешно проследи прописане извештаје (NY и MY извештај), обавештавамо вас да ће Народна банка Србије омогућити да се процес учлањења у систем Центар за рaзмену података и пријем заосталих извештаја одвија и у наредном периоду.

Потребно је да сви обвезници извештавања заврше Процес учлањења правног лица у Центар за размену података и успешно доставе извештаје прописане одлуком (NY и MY извештај) до 16.03.2020. Народна банка Србије ће сматрати да је обвезник извештавања извршио своје обавезе, уколико је у прописаном временском року доставио све извештаје прописане Одлуком, и извештаји су у систему обележени са статусом Прихваћен од стране надлежне службе.

Додатне информације у вези достављања прописаних извештаја можете погледати овде.

Достављање извештаја који се односе на обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро

05.02.2020

Подсећамо вас да је у систему Центар за размену податка, свим обвезницима извештавања у складу са  Одлуком о поступању с новцем за који постоји сумња да је фалсификован („Службени гласник РС“, бр. 111/2017), који су извршили учлањење у систем, омогућено да изврше достављање NY и MY извештаја. Потребно је да обвезници извештавања што пре приступе достављању поменутих извештаја. Народна банка Србије ће сматрати да је обвезник извештавања извршио своје обавезе, уколико је у прописаном временском року доставио све извештаје прописане Одлуком, и извештаји су у систему обележени са статусом Прихваћен од стране надлежне службе. Додатне информације у вези достављања прописаних извештаја можете погледати овде.

Сви обвезници извештавања који до сада нису извршили учлањење у систем Центар за размену података, потребно је да што пре започну са процесом учлањења, како би на време стигли да изврше своје обавезе прописане Одлуком. Детаљно упутство за учлањење се може пронаћи на страници Процес учлањења правног лица у Центар за размену података Народне банке Србије.

Примећено је, такође, да је одређени број овлашћених мењача поднео Захтев за учлањење у систем, али још увек није извршио потврду Захтева за учлањење. То се најчешће догађа из разлога што електронска пошта у којој се налази упутство за потврду захтева стигне у spam или junk директоријум. Потребно је да овлашћени мењачи који нису извршили потврду захтева за учлањење, пронађу  електронску пошту у spam или junk директоријумима и наставе процедуру учлањења у систем. Уколико не могу да пронађу ту електронску пошту потребно је да контактирају нашу техничу подршку путем електронске поште app.podrska@nbs.rs и доставе информације о свом правном субјекту (назив, матични број и пиб), како би утврдили статус захтева.

Такође, обавештавамо Вас да је Народна банка Србије, данас објавила апликативно решење, са циљем да оним обвезницима извештавања који се одлуче за овај начин формирања извештаја, обезбеди алат уз помоћ кога ће моћи лакше да изврше формирање прописаних извештаја. Додатне информације о апликацији можете пронаћи овде.

Достављање извештаја који се односе на обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро

29.01.2020

Од данас је у систему Центар за размену податка, свим обвезницима извештавања у складу са  Одлуком о поступању с новцем за који постоји сумња да је фалсификован („Службени гласник РС“, бр. 111/2017), који су извршили учлањење у систем, омогућено да започну са достављањем NY и MY извештаја из категорије извештаја Извештаји који се односе на обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро.
Сви обвезници извештавања који до сада нису извршили учлањење у систем Центар за размену података, потребно је да што пре започну са процесом учлањења, како би на време стигли да изврше своје обавезе прописане Одлуком. Детаљно упутство за учлањење се може пронаћи на страници Процес учлањења правног лица у Центар за размену података Народне банке Србије.
Примећено је, такође, да је одређени број овлашћених мењача поднео Захтев за учлањење у систем, али још увек није извршио потврду Захтева за учлањење. То се најчешће догађа из разлога што електронска пошта у којој се налази упутство за потврду захтева стигне у spam или junk директоријум. Потребно је да овлашћени мењачи који нису извршили потврду захтева за учлањење, пронађу  електронску пошту у spam или junk директоријумима и наставе процедуру учлањења у систем. Уколико не могу да пронађу ту електронску пошту потребно је да контактирају нашу техничу подршку путем електронске поште app.podrska@nbs.rs и доставе информације о свом правном субјекту (назив, матични број и пиб), како би утврдили статус захтева.

Обавештење Сектора за послове с готовином

24.01.2020

У вези са Одлуком о поступању са новцем за који постоји сумња да је фалсификован („Службени гласник РС“, бр. 111/2017) и многобројним питањима овлашћених мењача у вези са њеном применом, Сектор за послове с готовином НБС, сачинио је документ који садржи одговоре на најчешће постављана питања. Текст документа можете прочитати овде.

Достављање извештаја који се односе на обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро

24.01.2020

На основу Одлуке о поступању са новцем за који постоји сумња да је фалсификован („Службени гласник РС“, бр. 111/2017), ступила је на снагу обавеза достављања извештаја прописаних овом одлуком.
Овлашћени мењачи ће извештаје достављати путем система Центар за размену података. Да би добили приступ систему мораће да поднесу захтев за учлањење у систем. Детаљно упутство за учлањење се може пронаћи на странициПроцес учлањења правног лица у Центар за размену података Народне банке Србије.
Народна банка Србије није прописала техничко решење за дигитално потписивање и формирање XML извештаја.
Ипак, у циљу што ефикаснијег испуњавања обавезе према НБС,  обавештавамо Вас да НБС планира да почетком фебруара објави своје бесплатно апликативно решење, које ће овлашћеним мењачима омогућити да лакше изврше формирање тражених извештаја. То решење ће бити доступно за преузимање путем Центра за мењачке послове.
О свим детаљима везаним за ово апликативно решење бићете благовремено обавештени путем Центра за мењачке послове.

Достављање извештаја који се односе на обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро

13.01.2020

Важно !!!

Поново достављамо обавештење које је већ прослеђено 9.12.2019 године. Подсећамо овлашћене мењаче који до сада нису приступили оперативним поступцима везаним за реализацију активности описаних у овом обавештењу, да је потребно да што пре приступе реализацији ових активности, како би на време стигли да изврше своје обавезе прописане одлуком.

Од 1.јануара 2020. године почиње обавеза провере аутентичности и подобности за даљи оптицај новчаница и кованог новца који гласе на евро, пре њиховог враћања у оптицај а на начин како прописује Одлука о поступању с новцем за који постоји сумња да је фалсификован („Службени гласник РС“, бр. 111/2017). Од тог датума на даље, банке, други пружаоци платних услуга и овлашћени мењачи, у оптицај могу вратити само аутентичне примерке новчаница и кованог новца који гласе на евро и који су подобни за даљи оптицај. У складу с Одлуком, провера аутентичности и подобности за даљи оптицај врши се аутоматски на машинама које су успешно прошле проверу рада или ручно, од стране запослених који су обучени за те послове.

Одлуком је прописано да се достављају следећи извештаји:

 • NY - Извештај о коришћењу машина за сортирање
 • MY - Извештај о филијалама и експозитурама
 • PY - Извештај о промету новчаница и кованог новца за EUR
 • OY - Извештај о обради новчаница и кованог новца за EUR

Све информације везане за ову одлуку можете пронаћи на интернет страници НБС. Текст одлуке се налази у одељку Управљање токовима готовине, а техничко упутство за достављање ових извештаја се налази у одељку Техничка документација.

Динамика достављања

Прво слање NY и MY извештаја је потребно извршити до 10. фебруара 2020. године. Свака промена стања повлачи обавезу поновног слања целокупног извештаја, у прописаном року.
Прво слање PY и OY извештаја се односи на период од 01. јануара 2020. до 30. јуна 2020. године. Извештаје је потребно доставити до 10.августа 2020. године. Након тога извештаји PY и OY се достављају на шест (6) месеци, за периоде од 01. јула до 31. децембра, и од 01.јануара до 30. јуна.

Начин достављања

Овлашћени мењачи ће извештаје достављати путем система Центар за размену података. Да би добили приступ систему мораће да поднесу захтев за учлањење у систем. Детаљно упутство за учлањење се може пронаћи на страници Процес учлањења правног лица у Центар за размену података Народне банке Србије .
Приликом попуњавања захтева, у пољу „Разлог учлањења“, битно је одабрати „Достављање извештаја који се односе на обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро“ иначе захтев неће бити валидан. Важно је напоменути да ће, у складу са техничким упутством, бити потребно да сви извештаји буду дигитално потписани. Уколико овлашћени мењач нема квалификовани дигитални сертификат он га мора набавити да би потписао извештај.

Напомињемо да Народна банка Србије није прописала техничко решење за дигитално потписивање и формирање XML извештаја, па самим тим не пружа техничку подршку у вези са набављањем дигиталних сертификата, дигиталним потписивањем и формирањем XML извештаја.

 

Достављање извештаја који се односе на обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро

09.12.2019

Од 1.јануара 2020. године почиње обавеза провере аутентичности и подобности за даљи оптицај новчаница и кованог новца који гласе на евро, пре њиховог враћања у оптицај а на начин како прописује Одлука о поступању с новцем за који постоји сумња да је фалсификован („Службени гласник РС“, бр. 111/2017). Од тог датума на даље, банке, други пружаоци платних услуга и овлашћени мењачи, у оптицај могу вратити само аутентичне примерке новчаница и кованог новца који гласе на евро и који су подобни за даљи оптицај. У складу с Одлуком, провера аутентичности и подобности за даљи оптицај врши се аутоматски на машинама које су успешно прошле проверу рада или ручно, од стране запослених који су обучени за те послове.

Одлуком је прописано да се достављају следећи извештаји:

 • NY - Извештај о коришћењу машина за сортирање
 • MY- Извештај о филијалама и експозитурама
 • PY - Извештај о промету новчаница и кованог новца за EUR
 • OY - Извештај о обради новчаница и кованог новца за EUR

Све информације везане за ову одлуку можете пронаћи на интернет страници НБС. Текст одлуке се налази у одељку Управљање токовима готовине, а техничко упутство за достављање ових извештаја се налази у одељку Техничка документација.

Динамика достављања

Прво слање NY и MY извештаја је потребно извршити до 10. фебруара 2020. године. Свака промена стања повлачи обавезу поновног слања целокупног извештаја, у прописаном року.
Прво слање PY и OY извештаја се односи на период од 01. јануара 2020. до 30. јуна 2020. године. Извештаје је потребно доставити до 10.августа 2020. године. Након тога извештаји PY и OY се достављају на шест (6) месеци, за периоде од 01. јула до 31. децембра, и од 01.јануара до 30. јуна.

Начин достављања

Овлашћени мењачи ће извештаје достављати путем система Центар за размену података. Да би добили приступ систему мораће да поднесу захтев за учлањење у систем. Детаљно упутство за учлањење се може пронаћи на страници Процес учлањења правног лица у Центар за размену података Народне банке Србије .
Приликом попуњавања захтева, у пољу „Разлог учлањења“, битно је одабрати „Достављање извештаја који се односе на обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро“ иначе захтев неће бити валидан. Важно је напоменути да ће, у складу са техничким упутством, бити потребно да сви извештаји буду дигитално потписани. Уколико овлашћени мењач нема квалификовани дигитални сертификат он га мора набавити да би потписао извештај.

Напомињемо да Народна банка Србије није прописала техничко решење за дигитално потписивање и формирање XML извештаја, па самим тим не пружа техничку подршку у вези са набављањем дигиталних сертификата, дигиталним потписивањем и формирањем XML извештаја.

Нова новчаница од 1000 круна (NOK)

13.11.2019

Централна банка Норвешке ће 14. новембра 2019. године пустити у оптицај новчаницу у апоену од 1000 круна, последњу из нове серије чија је тема „Море“, јер оно има виталну улогу за Норвешку и њене грађане, не само као извор хране већ и као извор прихода од транспорта људи и робa. Ова новчаница ће бити упоредо у оптицају са новчаницом истог апоена претходне серије до 14. новембра 2020. године, када новчаница од 1000 круна пуштена у оптицај 2001. године престаје да буде средство плаћања.

Информације о овој новчаници могу се наћи на интернет презентацији Централне банке Норвешке, на следећим линковима:

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница од 50 лева (BGN)

31.10.2019

Обавештавамо вас да ће 1. новембра 2019. године Бугарска народна банка пустити у оптицај  новчаницу нове серије у апоену од 50 лева, која за мотив на лицу има портрет писца Пенча Славејкова, а на наличју, мотиве везане за његов живот и дело. Нова новчаница се по питању дизајна суштински не разликује од новчанице истог апоена издате 2006. године, док је приметна разлика у примењеним елементима заштите од фалсификовања. Обе новчанице биће паралелно у оптицају до другачије одлуке банке емитента.

За детаљније информације посетите сајт:
https://www.bnb.bg/NotesAndCoins/NACNewBanknotesSeries/NACNBS_50levs/index.htm

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављанје мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Обавештење

24.10.2019

Обавештавају се овлашћени мењачи да је дана 16. октобра 2019. године у експозитури Банке Поштанска штедионица, Димитрија Туцовића бр. 3, Суботица, извршено кривично дело разбојништва од стране непознатих лица, којом приликом је отуђена већа количина ефективног страног новца. У прилогу поруке достављамо вам серијске бројеве отуђеног ефективног страног новца УСД новчаница, са напоменом, да при обављању мењачких послова проверавате серијске бројеве УСД новчаница и да у случају пуштања у оптицај ових новчаница, одмах обавестите Министарство унутрашњих послова и Народну банку Србије о месту и времену стављања у промет предметних новчаница, као и подацима о лицу које је новчанице ставило у промет.
Прилог: Serijski-brojevi.pdf

Нова новчаница од AUD 20

09.10.2019

Централна банка Аустралије пустиће у оптицај 9. октобра 2019. године новчаницу нове серије у апоену од 20 долара израђену на полимер пластици. Основни мотив на лицу новчанице  је портрет Мери Рејби, која је као осуђеница депортована у Аустралију, а  потом, прекршивши  строго дефинисане друштвене норме успела да постане успешна пословна жена, док је на наличју новчанице портрет Реверенд Џон Флина који је 1928. године покренуо прву ваздушну медицинску службу на свету, данас познату као Royal Flying Doctor Service. На свим новчаницама нове серије приказане су аутохтоне врсте флоре и фауне, па је тако на новчаници од 20 долара приказана врста растиња Аcacia Buxifolia и врста птице Насмејана Кукабура (Dacelo novaeguineae).
Све новчанице које је издала Reserve Bank of Australia остају законско средство плаћања без временског ограничења  и  користе се у континуитету паралелно са новим издањима.
За детаљније информације посетите сајт:

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Увођење белоруске рубље (BYN) на листу валута којима се тргује на девизном тржишту Републике Србије

26.09.2019

Поштовани,

Народна банка Србије је усвојила Одлуку о допунама Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту, којом се на листу валута којима се тргује на девизном тржишту уводи „белоруска рубља“,
са словном ознаком „BYN“ и нумеричком ознаком 933. Наведена Одлука ступа на снагу 30. септембра 2019. године. С тим у вези, Народна банка Србије ће овлашћеним мењачима који користе њен софтвер омогућити да апликативно могу да,
приликом формирања своје курсне листе на почетку свог радног дана, у ту листу унесу куповни и продајни курс за белоруску рубљу, да могу током свог радног дана да коришћењем апликације врше послове откупа и продаје белоруске рубље за динаре, као и да свакодневно достављају извештаје у којима се исказују сви прописани подаци, укључујући и мењачке послове обављене у белоруским рубљама.
Наведене функционалности ће бити доступне овлашћеним мењачима од 30. септембра 2019. године.

Да би наведене функционалности биле успешно омогућене потребно је да извршите следеће кораке у Мепо апликацији.

Последњег радног дана пре понедељка 30.септембра 2019. године:

 • након завршетка рада извршите затварање радног дана
 • извршите размену података са централним сервером како бисте послали податке

У понедељак, 30.септембра 2019. године: 

 •  пре отварања радног дана, извршите размену података са централним сервером како бисте у шифарник преузели нову валуту
 • извршите отварање радног дана
 • извршите још једном размену података са централним сервером како бисте преузели курсну листу