Пословне вести

У овом одељку можете прочитати вести везане за промене, законодавне регулативе, подзаконских аката, или разна друга тумачења везана за начин  на који овлашћени мењачи треба да обављају своју делатност.

Обавештење овлашћеним мењачима који су у статусу привременог прекида

06.08.2020

   Одлуком о изменама и допунама Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова („Службени гласник РС“, број 53/2020) која се примењује од 17. априла 2020. године, утврђена је обавеза овлашћеног мењача који је привремено престао да обавља мењачке послове до дана ступања на снагу наведене одлуке, да до 1. септембра 2020. године обавести Народну банку Србије о трајању и разлозима привременог престанка обављања мењачких послова (тачка 10.).
   Напомињемо да је Одлуком о условима и начину обављања мењачких послова („Службени гласник РС“ бр. 84/2018, 86/2018, 53/2020) (у даљем тексту: Одлука), одредбама тачке 41. прописано да привремени престанак обаљања мењачких послова може трајати до шест месеци.
   Ако по истеку периода привременог престанка обављања мењачких послова и даље постоје разлози због којих је овлашћени мењач привремено престао да обавља мењачке послове - овлашћени мењач је дужан да у року од два радна дана од истека рока за који је доставио обавештење о привременом престанку обављања мењачких послова, обавести Народну банку Србије о продужењу периода привременог престанка обављања мењачких послова, као и банку с којом има закључен уговор. Овлашћени мењач је дужан да у обавештењу Народној банци Србије, наведе период продужења привременог престанка обављања мењачких послова и разлоге за то продужење.
   Укупно трајање привременог престанка обављања мењачких послова не може бити дуже од године дана од дана почетка привременог престанка обављања мењачких послова.
   Даље, истог дана када је наставио да обавља мењачке послове овлашћени мењач је дужан да о томе обавести Народну банку Србије, као и банку с којом има закључен уговор.
   Ако овлашћени мењач не настави да обавља мењачке послове након истека периода привременог престанка из обавештења о привременом престанку/продужењу тог периода - дужан је да Народној банци Србије поднесе захтев за трајни престанак обављања мењачких послова на једном или више мењачких места у складу са одредбама тачке 41. Одлуке. У супротном, Народна банка Србије доноси решење о одузимању овлашћења за обављање мењачких послова на једном или више мењачких места у складу са законом и Одлуком.
   Овлашћени мењач о привременом престанку/продужењу привременог престанка/наставку обављања мењачких послова може, писаним путем обавестити Народну банку Србије, слањем образаца на адресу Народне банке Србије, или електронским путем на имејл menjacki.poslovi@nbs.rs. Потребни обрасци налазе се на сајту Народне банке Србије, у делу „Мењачки послови“.

Достављање извештаја који се односе на обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро

08.07.2020

У систему Центар за размену податка, свим обвезницима извештавања у складу са Одлуком о поступању с новцем за који постоји сумња да је фалсификован („Службени гласник РС“, бр. 111/2017), који су извршили учлањење у систем, омогућено је да изврше достављање PY и OY извештаја из категорије извештаја Извештаји који се односе на обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро. Потребно је да обвезници извештавања што пре приступе достављању поменутих извештаја, с обзиром да је одлуком прописани рок за достављање ових извештаја 10.08.2020.

Народна банка Србије ће сматрати да је обвезник извештавања извршио своје обавезе, уколико је у прописаном временском року доставио све извештаје прописане Одлуком, и извештаји су у систему обележени са статусом Прихваћен од стране надлежне службе.

Све информације у вези достављања прописаних извештаја можете погледати овде.

Обавештење о Одлуци о изменама и допунама Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова

24.04.2020

Обавештавамо Вас да је Народна банка Србије донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова (у даљем тексту: Одлука), која је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 53/2020 и ступила на снагу 17. априла 2020. године (линк: https://www.nbs.rs/internet/latinica/20/dev/menjaci_i.pdf ). Наведеном Одлуком је, између осталог, прецизирано следеће: 

- У случају када овлашћени мењач доставља НБС обавештење о промени података који се региструју код надлежног органа (промена назива и/или промена седишта), као и o промени пословног простора за обављање мењачких послова, укључујући промену података о броју и/или адреси/адресама банкомата, овлашћени мењач је дужан да НБС поднесе и захтев за издавање овлашћења за обављање мењачких послова са документацијом којом се доказује веродостојност нових података;
- Овлашћени мењач не може на мењачком месту да има истакнуту ознаку или натпис НБС, осим овлашћења НБС за то мењачко место, те је неопходно да овлашћени мењачи који су из ранијег периода задржали те ознаке, исте што пре уклоне, како физичка лица не би била доведена у заблуду;
- Ако привредни субјект намерава да мењачке послове обавља и на банкомату, решење НБС о издавању овлашћења за обављање мењачких послова ће садржати и број банкомата као и адресе на којима се налазе банкомати који припадају мењачком месту из тог решења.
- Овлашћени мењач, који привремено престаје да обавља мењачке послова на једном, више или свим мењачким местима, односно на банкомату/банкоматима који припадају том/тим мењачким местима, дужан је да одмах а најкасније у року од два радна дана (уместо пет радних дана) од дана када је привремено престао да обавља мењачке послове о томе обавести НБС, као и банку с којом има закључен уговор, с навођењем разлога због којих је привремено спречен да обавља те послове и периода у коме привремено неће обављати мењачке послове, а који може трајати до шест месеци. Ако по истеку периода привременог престанка обављања мењачких послова и даље постоје разлози због којих је овлашћени мењач привремено престао да их обавља, дужан је да у року од два радна дана од истека рока за који је претходно доставио обавештење, обавести НБС и банку с којом има закључен уговор, о продужењу периода привременог престанка обављања мењачких послова, уз навођење разлога за то продужење и периода продужења, при чему укупно трајање привременог престанка обављања мењачких послова не може бити дуже од годину дана од дана почетка привременог престанка обављања мењачких послова. Ако овлашћени мењач привремено престане да обавља мењачке послове за време трајања ванредног стања проглашеног Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 29/2020) укупно трајање привременог престанка обављања мењачких послова може се продужити за период трајања ванредног стања;
- Овлашћени мењач који је привремено престао да обавља мењачке послове до 17. априла 2020. године дужан је да до 1. септембра 2020. године обавести НБС о трајању и разлозима привременог престанка обављања мењачких послова.
- Овлашћени мењач који на дан ступања на снагу ове одлуке обавља мењачке послове и на банкомату, дужан је да до 1. јануара 2021. године НБС достави захтев за издавање овлашћења за обављање мењачких послова с подацима о броју и адреси банкомата, као и подацима о мењачком месту коме банкомат припада, са документацијом којом се доказују ови подаци.

О осталим обавезама које је овлашћени мењач дужан да испуни, потребно је да се ближе упознате на линку: https://www.nbs.rs/internet/latinica/20/dev/menjaci_p.pdf .

Обавештавање Народне банке Србије о промени радног времена и привременом престанку обављања мењачких послова у складу са одредбама Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова

20.03.2020

Имајући у виду проглашење ванредног стања на целој територији Републике Србије услед спречавања ширења заразне болести COVID-19, Народна банка Србије обавештава све овлашћене мењаче да су у складу са одредбама Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова дужни да Народну банку Србије обавештавају о промени радног времена и привременом престанку обављања мењачких послова, и то најкасније у року од пет радних дана од дана промене радног времена, односно од дана привременог престанка обављања мењачких послова.

Овлашћени мењач који је привремено престао да обавља мењачке послове на једном или више мењачких места, дужан је да сву ефективу и сву готовину с тог/тих мењачких места истог дана пренесе на мењачко место које наставља да ради или да их уплати на своје рачуне код банке, односно банака. Уколико је мењач привремено престао да обавља мењачке послове на свим мењачким местима, дужан је да сву ефективу прода банци с којом има закључен уговор и сву готовину уплати на свој текући рачун најкасније наредног радног дана од последњег радног дана кад је обављао мењачке послове на свим мењачким местима.

Доказ о продаји ефективе банци/уплати готовине на свој текући рачун (односно о преносу ефективе/готовине на мењачко место које наставља да ради), овлашћени мењач је дужан да заједно са обавештењем о привременом престанку обављања мењачких послова поднесе Народној банци Србије.

Поступање супротно одредбама наведене одлуке, представља прекршај који је прописан одредбама Закона о девизном пословању („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018).

Предметно Обавештење нарочито се односи на овлашћене мењаче који обављају послове на подручју на коме је због ванредног стања у земљи, Градска управа донела о Одлуку о радном времену појединих делатности или о ограничењу обављања појединих делатности.

Обавештавање Народне банке Србије о промени радног времена и привременом престанку обављања мењачких послова у складу са одредбама Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова

19.03.2020

Имајући у виду проглашење ванредног стања на целој територији Републике Србије услед спречавања ширења заразне болести COVID-19, Народна банка Србије обавештава све овлашћене мењаче да су у складу са одредбама Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова дужни да Народну банку Србије обавештавају о промени радног времена и привременом престанку обављања мењачких послова, и то најкасније у року од пет радних дана од дана промене радног времена, односно од дана привременог престанка обављања мењачких послова.

Поступање супротно одредбама наведене одлуке, представља прекршај који је прописан одредбама Закона о девизном пословању („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018).

Предметно Обавештење нарочито се односи на овлашћене мењаче који обављају послове на подручју на коме је због ванредног стања у земљи, Градска управа донела о Одлуку о радном времену појединих делатности или о ограничењу обављања појединих делатности. 

Обавештење о незаконитом поступању обвезника примене Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма над којим надзор врши Народна банка Србије

02.03.2020

Обавештавамо вас да је Народна банка Србије, у  складу са обавезом проистеклом из члана 113. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 113/2017 и 91/2019; у даљем тексту: Закон), као орган задужен за надзор над применом Закона код највећег дела финансијског система у Републици Србији, успоставила механизам којим се подстиче пријављивање Народној банци Србије (у даљем тексту: НБС) кршења одредаба Закона од стране обвезника из њене надлежности, односно запослених у обвезнику.

С тим у вези на интернет презентацији НБС је објављено обавештење, са пратећом апликацијом креираном за те потребе, о успостављеном механизму које је постављено на следећем линку: https://www.nbs.rs/internet/cirilica/55/55_7/aml.html , и чијом применом је обезбеђено лицима која поседују посебна интерна сазнања о пословању обвезника, тј. лицима која су запослена или су у претходном периоду била запослена или су на други начин радно ангажована (нпр. уговор о повременим и привременим пословима) код обвезника да НБС доставе обавештење о поменутом незаконитом поступању.  Успостављеним механизмом је обезбеђена одговарајућа заштита запосленог код обвезника који пријави, односно које је пријављено за кршење одредаба Закона, као и њихових личних података, уз спровођење правила која обезбеђују поверљивост у односу на запосленог који пријави кршење одредаба Закона, осим ако је то неопходно у циљу истраге или судског поступка.

Имајући у виду напред наведено, потребно је да интерним каналима комуникације (објављивањем на вашој интранет страници, прослеђивањем имејла запосленима, истицањем обавештења у вашим радним просторијама ван видокруга ваших клијената или на неки други начин) обавестите ваше запослене о механизму који је успостављен, као и да НБС обавестите о начину на који сте ту активност спровели.

Достављање извештаја који се односе на обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро

07.02.2020

С обзиром да одређени број обвезника извештавања још увек није успео да заврши процес учлањења у систем Центар за рaзмену података или није успео да успешно проследи прописане извештаје (NY и MY извештај), обавештавамо вас да ће Народна банка Србије омогућити да се процес учлањења у систем Центар за рaзмену података и пријем заосталих извештаја одвија и у наредном периоду.

Потребно је да сви обвезници извештавања заврше Процес учлањења правног лица у Центар за размену података и успешно доставе извештаје прописане одлуком (NY и MY извештај) до 16.03.2020. Народна банка Србије ће сматрати да је обвезник извештавања извршио своје обавезе, уколико је у прописаном временском року доставио све извештаје прописане Одлуком, и извештаји су у систему обележени са статусом Прихваћен од стране надлежне службе.

Додатне информације у вези достављања прописаних извештаја можете погледати овде.

Достављање извештаја који се односе на обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро

05.02.2020

Подсећамо вас да је у систему Центар за размену податка, свим обвезницима извештавања у складу са  Одлуком о поступању с новцем за који постоји сумња да је фалсификован („Службени гласник РС“, бр. 111/2017), који су извршили учлањење у систем, омогућено да изврше достављање NY и MY извештаја. Потребно је да обвезници извештавања што пре приступе достављању поменутих извештаја. Народна банка Србије ће сматрати да је обвезник извештавања извршио своје обавезе, уколико је у прописаном временском року доставио све извештаје прописане Одлуком, и извештаји су у систему обележени са статусом Прихваћен од стране надлежне службе. Додатне информације у вези достављања прописаних извештаја можете погледати овде.

Сви обвезници извештавања који до сада нису извршили учлањење у систем Центар за размену података, потребно је да што пре започну са процесом учлањења, како би на време стигли да изврше своје обавезе прописане Одлуком. Детаљно упутство за учлањење се може пронаћи на страници Процес учлањења правног лица у Центар за размену података Народне банке Србије.

Примећено је, такође, да је одређени број овлашћених мењача поднео Захтев за учлањење у систем, али још увек није извршио потврду Захтева за учлањење. То се најчешће догађа из разлога што електронска пошта у којој се налази упутство за потврду захтева стигне у spam или junk директоријум. Потребно је да овлашћени мењачи који нису извршили потврду захтева за учлањење, пронађу  електронску пошту у spam или junk директоријумима и наставе процедуру учлањења у систем. Уколико не могу да пронађу ту електронску пошту потребно је да контактирају нашу техничу подршку путем електронске поште app.podrska@nbs.rs и доставе информације о свом правном субјекту (назив, матични број и пиб), како би утврдили статус захтева.

Такође, обавештавамо Вас да је Народна банка Србије, данас објавила апликативно решење, са циљем да оним обвезницима извештавања који се одлуче за овај начин формирања извештаја, обезбеди алат уз помоћ кога ће моћи лакше да изврше формирање прописаних извештаја. Додатне информације о апликацији можете пронаћи овде.

Достављање извештаја који се односе на обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро

29.01.2020

Од данас је у систему Центар за размену податка, свим обвезницима извештавања у складу са  Одлуком о поступању с новцем за који постоји сумња да је фалсификован („Службени гласник РС“, бр. 111/2017), који су извршили учлањење у систем, омогућено да започну са достављањем NY и MY извештаја из категорије извештаја Извештаји који се односе на обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро.
Сви обвезници извештавања који до сада нису извршили учлањење у систем Центар за размену података, потребно је да што пре започну са процесом учлањења, како би на време стигли да изврше своје обавезе прописане Одлуком. Детаљно упутство за учлањење се може пронаћи на страници Процес учлањења правног лица у Центар за размену података Народне банке Србије.
Примећено је, такође, да је одређени број овлашћених мењача поднео Захтев за учлањење у систем, али још увек није извршио потврду Захтева за учлањење. То се најчешће догађа из разлога што електронска пошта у којој се налази упутство за потврду захтева стигне у spam или junk директоријум. Потребно је да овлашћени мењачи који нису извршили потврду захтева за учлањење, пронађу  електронску пошту у spam или junk директоријумима и наставе процедуру учлањења у систем. Уколико не могу да пронађу ту електронску пошту потребно је да контактирају нашу техничу подршку путем електронске поште app.podrska@nbs.rs и доставе информације о свом правном субјекту (назив, матични број и пиб), како би утврдили статус захтева.

Обавештење Сектора за послове с готовином

24.01.2020

У вези са Одлуком о поступању са новцем за који постоји сумња да је фалсификован („Службени гласник РС“, бр. 111/2017) и многобројним питањима овлашћених мењача у вези са њеном применом, Сектор за послове с готовином НБС, сачинио је документ који садржи одговоре на најчешће постављана питања. Текст документа можете прочитати овде.

Достављање извештаја који се односе на обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро

24.01.2020

На основу Одлуке о поступању са новцем за који постоји сумња да је фалсификован („Службени гласник РС“, бр. 111/2017), ступила је на снагу обавеза достављања извештаја прописаних овом одлуком.
Овлашћени мењачи ће извештаје достављати путем система Центар за размену података. Да би добили приступ систему мораће да поднесу захтев за учлањење у систем. Детаљно упутство за учлањење се може пронаћи на странициПроцес учлањења правног лица у Центар за размену података Народне банке Србије.
Народна банка Србије није прописала техничко решење за дигитално потписивање и формирање XML извештаја.
Ипак, у циљу што ефикаснијег испуњавања обавезе према НБС,  обавештавамо Вас да НБС планира да почетком фебруара објави своје бесплатно апликативно решење, које ће овлашћеним мењачима омогућити да лакше изврше формирање тражених извештаја. То решење ће бити доступно за преузимање путем Центра за мењачке послове.
О свим детаљима везаним за ово апликативно решење бићете благовремено обавештени путем Центра за мењачке послове.

Достављање извештаја који се односе на обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро

13.01.2020

Важно !!!

Поново достављамо обавештење које је већ прослеђено 9.12.2019 године. Подсећамо овлашћене мењаче који до сада нису приступили оперативним поступцима везаним за реализацију активности описаних у овом обавештењу, да је потребно да што пре приступе реализацији ових активности, како би на време стигли да изврше своје обавезе прописане одлуком.

Од 1.јануара 2020. године почиње обавеза провере аутентичности и подобности за даљи оптицај новчаница и кованог новца који гласе на евро, пре њиховог враћања у оптицај а на начин како прописује Одлука о поступању с новцем за који постоји сумња да је фалсификован („Службени гласник РС“, бр. 111/2017). Од тог датума на даље, банке, други пружаоци платних услуга и овлашћени мењачи, у оптицај могу вратити само аутентичне примерке новчаница и кованог новца који гласе на евро и који су подобни за даљи оптицај. У складу с Одлуком, провера аутентичности и подобности за даљи оптицај врши се аутоматски на машинама које су успешно прошле проверу рада или ручно, од стране запослених који су обучени за те послове.

Одлуком је прописано да се достављају следећи извештаји:

 • NY - Извештај о коришћењу машина за сортирање
 • MY - Извештај о филијалама и експозитурама
 • PY - Извештај о промету новчаница и кованог новца за EUR
 • OY - Извештај о обради новчаница и кованог новца за EUR

Све информације везане за ову одлуку можете пронаћи на интернет страници НБС. Текст одлуке се налази у одељку Управљање токовима готовине, а техничко упутство за достављање ових извештаја се налази у одељку Техничка документација.

Динамика достављања

Прво слање NY и MY извештаја је потребно извршити до 10. фебруара 2020. године. Свака промена стања повлачи обавезу поновног слања целокупног извештаја, у прописаном року.
Прво слање PY и OY извештаја се односи на период од 01. јануара 2020. до 30. јуна 2020. године. Извештаје је потребно доставити до 10.августа 2020. године. Након тога извештаји PY и OY се достављају на шест (6) месеци, за периоде од 01. јула до 31. децембра, и од 01.јануара до 30. јуна.

Начин достављања

Овлашћени мењачи ће извештаје достављати путем система Центар за размену података. Да би добили приступ систему мораће да поднесу захтев за учлањење у систем. Детаљно упутство за учлањење се може пронаћи на страници Процес учлањења правног лица у Центар за размену података Народне банке Србије .
Приликом попуњавања захтева, у пољу „Разлог учлањења“, битно је одабрати „Достављање извештаја који се односе на обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро“ иначе захтев неће бити валидан. Важно је напоменути да ће, у складу са техничким упутством, бити потребно да сви извештаји буду дигитално потписани. Уколико овлашћени мењач нема квалификовани дигитални сертификат он га мора набавити да би потписао извештај.

Напомињемо да Народна банка Србије није прописала техничко решење за дигитално потписивање и формирање XML извештаја, па самим тим не пружа техничку подршку у вези са набављањем дигиталних сертификата, дигиталним потписивањем и формирањем XML извештаја.

 

Достављање извештаја који се односе на обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро

09.12.2019

Од 1.јануара 2020. године почиње обавеза провере аутентичности и подобности за даљи оптицај новчаница и кованог новца који гласе на евро, пре њиховог враћања у оптицај а на начин како прописује Одлука о поступању с новцем за који постоји сумња да је фалсификован („Службени гласник РС“, бр. 111/2017). Од тог датума на даље, банке, други пружаоци платних услуга и овлашћени мењачи, у оптицај могу вратити само аутентичне примерке новчаница и кованог новца који гласе на евро и који су подобни за даљи оптицај. У складу с Одлуком, провера аутентичности и подобности за даљи оптицај врши се аутоматски на машинама које су успешно прошле проверу рада или ручно, од стране запослених који су обучени за те послове.

Одлуком је прописано да се достављају следећи извештаји:

 • NY - Извештај о коришћењу машина за сортирање
 • MY- Извештај о филијалама и експозитурама
 • PY - Извештај о промету новчаница и кованог новца за EUR
 • OY - Извештај о обради новчаница и кованог новца за EUR

Све информације везане за ову одлуку можете пронаћи на интернет страници НБС. Текст одлуке се налази у одељку Управљање токовима готовине, а техничко упутство за достављање ових извештаја се налази у одељку Техничка документација.

Динамика достављања

Прво слање NY и MY извештаја је потребно извршити до 10. фебруара 2020. године. Свака промена стања повлачи обавезу поновног слања целокупног извештаја, у прописаном року.
Прво слање PY и OY извештаја се односи на период од 01. јануара 2020. до 30. јуна 2020. године. Извештаје је потребно доставити до 10.августа 2020. године. Након тога извештаји PY и OY се достављају на шест (6) месеци, за периоде од 01. јула до 31. децембра, и од 01.јануара до 30. јуна.

Начин достављања

Овлашћени мењачи ће извештаје достављати путем система Центар за размену података. Да би добили приступ систему мораће да поднесу захтев за учлањење у систем. Детаљно упутство за учлањење се може пронаћи на страници Процес учлањења правног лица у Центар за размену података Народне банке Србије .
Приликом попуњавања захтева, у пољу „Разлог учлањења“, битно је одабрати „Достављање извештаја који се односе на обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро“ иначе захтев неће бити валидан. Важно је напоменути да ће, у складу са техничким упутством, бити потребно да сви извештаји буду дигитално потписани. Уколико овлашћени мењач нема квалификовани дигитални сертификат он га мора набавити да би потписао извештај.

Напомињемо да Народна банка Србије није прописала техничко решење за дигитално потписивање и формирање XML извештаја, па самим тим не пружа техничку подршку у вези са набављањем дигиталних сертификата, дигиталним потписивањем и формирањем XML извештаја.

Обавештење

24.10.2019

Обавештавају се овлашћени мењачи да је дана 16. октобра 2019. године у експозитури Банке Поштанска штедионица, Димитрија Туцовића бр. 3, Суботица, извршено кривично дело разбојништва од стране непознатих лица, којом приликом је отуђена већа количина ефективног страног новца. У прилогу поруке достављамо вам серијске бројеве отуђеног ефективног страног новца УСД новчаница, са напоменом, да при обављању мењачких послова проверавате серијске бројеве УСД новчаница и да у случају пуштања у оптицај ових новчаница, одмах обавестите Министарство унутрашњих послова и Народну банку Србије о месту и времену стављања у промет предметних новчаница, као и подацима о лицу које је новчанице ставило у промет.
Прилог: Serijski-brojevi.pdf

Увођење белоруске рубље (BYN) на листу валута којима се тргује на девизном тржишту Републике Србије

26.09.2019

Поштовани,

Народна банка Србије је усвојила Одлуку о допунама Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту, којом се на листу валута којима се тргује на девизном тржишту уводи „белоруска рубља“,
са словном ознаком „BYN“ и нумеричком ознаком 933. Наведена Одлука ступа на снагу 30. септембра 2019. године. С тим у вези, Народна банка Србије ће овлашћеним мењачима који користе њен софтвер омогућити да апликативно могу да,
приликом формирања своје курсне листе на почетку свог радног дана, у ту листу унесу куповни и продајни курс за белоруску рубљу, да могу током свог радног дана да коришћењем апликације врше послове откупа и продаје белоруске рубље за динаре, као и да свакодневно достављају извештаје у којима се исказују сви прописани подаци, укључујући и мењачке послове обављене у белоруским рубљама.
Наведене функционалности ће бити доступне овлашћеним мењачима од 30. септембра 2019. године.

Да би наведене функционалности биле успешно омогућене потребно је да извршите следеће кораке у Мепо апликацији.

Последњег радног дана пре понедељка 30.септембра 2019. године:

 • након завршетка рада извршите затварање радног дана
 • извршите размену података са централним сервером како бисте послали податке

У понедељак, 30.септембра 2019. године: 

 •  пре отварања радног дана, извршите размену података са централним сервером како бисте у шифарник преузели нову валуту
 • извршите отварање радног дана
 • извршите још једном размену података са централним сервером како бисте преузели курсну листу

Упитник о активностима овлашћеног мењача и јавног поштанског оператора у вези са ограничавањем располагања имовином

18.03.2019

Поштовани,

Достављамо вам Упитник о активностима овлашћеног мењача и јавног поштанског оператора у вези са ограничавањем располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење. Попуњени упитник, у року од 3 дана од дана пријема, доставити на мејл адресу zvezdana.djotunovic@nbs.rs. Упитник обавезно доставити попуњен у формату ексел табеле која вам је достављена у прилогу : Upitnik-ogranicavanje-raspolaganja-imovinom-menjaci.xlsb
За додатне информације можете се обратити контакт особи Звездани Ђотуновић тел. 011/333-8741.

Достављање годишњих извештаја у вези са СПН и ФТ

14.03.2019

Обавештавамо све овлашћене мењаче да је на сајту Народне банке Србије ( https://www.nbs.rs ) под насловом “Мењачки послови >>>“ и у оквиру поднаслова “Достављање годишњих извештаја у вези са СПН и ФТ“ објављено обавештење и захтев свим овлашћеним мењачима и јавном поштанском оператору да сачине и доставе годишњи извештај за 2018. годину о извршеној унутрашњој контроли и предузетим мерама након те контроле.
Наведени текст садржи и три елемента:

 • Табела - Годишњи извештај за 2018. годину,
 • Упутство за попуњавање табеле и
 • Пример попуњеног извештаја.

С тим у вези, Народна банка Србије позива јавног поштанског оператора и овлашћене мењаче да своје годишње извештаје о извршеној унутрашњој контроли и предузетим мерама након те контроле, сачине најкасније до 15. марта 2019. године за 2018. годину и доставе их Народној банци Србије електронским путем, најкасније до 20. марта 2019. године до краја дана, искључиво у форми excel табеле на имејл menjacki.poslovi@nbs.rs  

Важно обавештење Пореске управе у вези са ажурираним смерницама за мењаче

21.08.2018

У прилогу достављамо ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ у вези са ажурираним Смерницама за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену закона за овлашћене мењаче и привредне субјекте који мењачке послове обављају на основу посебног закона којим се уређује њихова делатност а које су објављене на сајту Пореске управе : Смернице за мењаче.

Важно обавештење Пореске управе

16.08.2018

У прилогу достављамо обавештење Пореске управе: Обавештење.

Упозорење овлашћеним мењачима

18.05.2018

Народна банка Србије доставља упозорење Пореске управе - Сектора за мењачке и девизне послове и игре на срећу. Упозорење можете у целости прочитати у документима:

Обавезе овлашћеног мењача у области спречавања прања новца и финансирања тероризма

11.04.2018

У прилогу достављамо текст: Обавезе овлашћеног мењача у области спречавања прања новца и финансирања тероризма

Захтев за доставу годишњег извештаја за 2017. годину

23.03.2018

Обавештавамо вас да је на сајту Пореске управе www.poreskauprava.gov.rs , односно сајту Сектора за мењачке и девизне послове и игре на срећу www.devizni.gov.rs, објављено важно обавештење - ОБАВЕЗА ОВЛАШЋЕНОГ МЕЊАЧА И ЈАВНОГ ПОШТАНСКОГ ОПЕРАТОРА ДА ДОСТАВИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017. ГОДИНУ које је засновано на обавезама овлашћених мењача из Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма ("Службени гласник РС", бр. 20/09, 72/09, 91/10, 139/14). Захтев можете преузети овде: Захтев за доставу годишњег извештаја за 2017. годину

Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма

26.02.2018

Обавештавамо вас да су на сајту www.poreskauprava.gov.rs, у делу Мењачко и девизно пословање, објављене Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену закона за овлашћене мењаче и привредне субјекте који мењачке послове обављају на основу посебног закона којим се уређује њихова делатност.
Неопходно је да се са истима упознате како ради израде тако и ради редовног ажурирања анализе ризика и ефикасног управљања ризиком кроз примену адекватних радњи и мера у циљу спречавања прања новца и финансирања тероризма.

Одлука о поступању са новцем за који постоји сумња да је фалсификован

31.01.2018

У прилогу достављамо обавештење Сектора за послове с готовином о ступању на снагу Одлуке о поступању са новцем за који постоји сумња да је фалсификован: Prilog-uz-VII-63-17-18-SVIM-BANKAMA-ODLUKA.pdf

Информација у вези са Резолуцијом 1540 Савета безбедности Уједињених нација

25.01.2018

У прилогу достављамо текст информације у вези са Резолуцијом 1540 Савета безбедности Уједињених нација о спречавању ширења оружја за масовно уништавање и средстава за њихово преношење: Informacija.pdf

Увођење нових валута

15.01.2018

Обавештавамо Вас да је Извршни одбор Народне банке Србије, на седници која је одржана 11. јануара 2018. године, донео нову Одлуку о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту (у даљем тексту: Одлука). Одлука се објављује у „Службеном гласнику РС“ и ступа на снагу 1. фебруара 2018. године.
Најзначајније новине које се уводе Одлуком су следеће:

 • на листу валута којима се може трговати на девизном тржишту у Републици Србији, и у форми девиза и у форми ефективног страног новца, уводе се две нове валуте : бугарски лев (BGN) и румунски леј (RON);
 • омогућава се трговање у форми девиза валутама којима је до сада била омогућена трговина само у форми ефективног страног новца - мађарска форинта (HUF), пољски злот (PLN), чешка круна (CZK), конвертибилна марка (BAM) и хрватска куна (HRK);
 • уводи се кувајтски динар (KWD) на курсну листу за девизе Народне банке Србије.

У складу са одредбама Одлуке и својом пословном политиком, банкама ће бити омогућено да тргују бугарским левом и румунским лејом, и то као девизама и као ефективним страним новцем, а овлашћеним мењачима и јавном поштанском оператору је дата могућност обављања мењачких послова у овим валутама. Поред тога, наведене валуте ће се укључити на листу девиза које Народна банка Србије може куповати и продавати на девизном тржишту. При доношењу ове одлуке Народна банка Србије се руководила учешћем Бугарске и Румуније у спољнотрговинској размени наше земље, потенцијалима за унапређење економске сарадње са овим земљама у наредном периоду, али и константним растом броја румунских и бугарских држављана који посећују Републику Србију.
На листу валута којима банке и Народна банка Србије могу да тргују у форми девиза укључиће се и валуте којима је до сада било могуће трговати само у форми ефективног страног новца - мађарска форинта, пољски злот, чешка круна, конвертибилна марка и хрватска куна. Приликом доношења овакве одлуке, Народна банка Србије је узела у обзир све веће потребе и захтеве привредних субјеката заинтересованих за отварање рачуна и трговину поменутим валутама у форми девиза. Додатно, оваква одлука доприноси бољем пословном амбијенту у земљи и унапређује економску сарадњу са земљама у региону.
Укључивањем кувајтског динара на листу валута којима Народна банка Србије може да тргује у форми девиза доприноси се смањењу трошкова и повећању ефикасности сервисирања плаћања, односно наплате по постојећим и будућим кредитним аранжманима у овој валути у којима Народна банка Србије има улогу агента Републике Србије. Такође, уједначавање курсних листа за девизе пословних банака и Народне банке Србије важно је са аспекта очувања финансијске стабилности, односно могућности да Народна банка Србије обезбеди сваку валуту којом је могуће трговати на домаћем девизном тржишту.
Ступањем на снагу Одлуке (1. фебруар 2018. године), Народна банка Србије ће почети са објављивањем курсне листе за званични средњи курс динара на којој ће бити укључен курс динара према бугарском леву и румунском леју, као и курсне листе за девизе на којој ће бити укључени курсеви динара према бугарском леву, румунском леју, мађарској форинти, пољском злоту, чешкој круни, конвертибилној марки, хрватској куни и кувајтском динару.

Обавештење МУП-а

15.12.2017

Народна банка Србије доставља обавештење Министарства унутрашњих послова у вези са извршењем кривичног дела преваре из члана 208. Кривичног законика.
Обавештење у целости можете прочитати у документу: Обавештење-МУП .

Увођење турске лире (TRY) на листу валута којима се тргује на девизном тржишту Републике Србије

13.11.2017

Обавештавамо Вас да је Извршни одбор Народне банке Србије, на седници која је одржана 9. новембра 2017. године, донео Одлуку о допунама Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту (у даљем тексту: Одлука). Овом одлуком, турска лира (TRY) се уводи на листу валута којима се тргује на девизном тржишту Републике Србије. Одлука се објављује у „Службеном гласнику РС“ и ступа на снагу 1. децембра 2017. године. Банке, у складу са одредбама Одлуке и својом пословном политиком, турском лиром могу да тргују и као девизама и као ефективним страним новцем, а такође је и овлашћеним мењачима дата могућност трговања овом валутом у ефективи. Поред тога, турска лира ће се укључити на листу девиза које Народна банка Србије може куповати и продавати на девизном тржишту. При доношењу ове одлуке Народна банка Србије се руководила учешћем Републике Турске у спољнотрговинској размени Републике Србије, као и потенцијалима за јачање и унапређење економске сарадње између две земље у наредном периоду. Такође, у обзир је узет и константан раст броја турских држављана који посећују или пролазе кроз Републику Србију. Народна банка Србије ће од 1. децембра 2017. године почети са објављивањем курсне листе за званични средњи курс динара и курсне листе за девизе на којима ће бити укључен курс динара према турској лири.

Захтев за доставу годишњег извештаја за 2016. годину

16.03.2017

Обавештавамо вас да је на сајту Пореске управе www.poreskauprava.gov.rs , односно сајту Сектора за мењачке и девизне послове и игре на срећу www.devizni.gov.rs, објављено важно обавештење - ОБАВЕЗА ОВЛАШЋЕНОГ МЕЊАЧА ДА ДОСТАВИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016. ГОДИНУ које је засновано на обавезама овлашћених мењача из Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма ("Службени гласник РС", бр. 20/09, 72/09, 91/10, 139/14).
Захтев можете преузети овде: Захтев за доставу годишњег извештаја за 2016. годину

Обавештење о измени дела услова коришћења Центра за мењачке послове и мењачког софтвера Народне банке Србије

06.01.2017

Народна банка Србије обавештава да је дошло до измене дела услова коришћења Центра за мењачке послове и мењачког софтвера Народне банке Србије.
Обавештење у целости можете прочитати у документу:
Обавештење о измени дела услова коришћења Центра за мењачке послове и мењачког софтвера Народне банке Србије

Обавештење о националној процени ризика од прања новца и финансирања тероризма

26.10.2016

У складу са чланом 82. и чланом 84. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09...139/14 – у даљем тексту Закон), Пореска управа, Сектор за мењачке и девизне послове и игре на срећу врши надзор над применом овог закона код овлашћених мењача (обвезници из члана 4. став 1. тачка 2. Закона). С тим у вези, обавештавамо вас о резултатима Националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма ради бољег разумевања ове области и обавеза које произилазе из овог закона.

Обавештење у целости можете прочитати у документу:
Обавештење о националној процени ризика од прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији