Пословне вести

У овом одељку можете прочитати вести везане за промене, законодавне регулативе, подзаконских аката, или разна друга тумачења везана за начин  на који овлашћени мењачи треба да обављају своју делатност.

Обавештење

24.10.2019

Обавештавају се овлашћени мењачи да је дана 16. октобра 2019. године у експозитури Банке Поштанска штедионица, Димитрија Туцовића бр. 3, Суботица, извршено кривично дело разбојништва од стране непознатих лица, којом приликом је отуђена већа количина ефективног страног новца. У прилогу поруке достављамо вам серијске бројеве отуђеног ефективног страног новца УСД новчаница, са напоменом, да при обављању мењачких послова проверавате серијске бројеве УСД новчаница и да у случају пуштања у оптицај ових новчаница, одмах обавестите Министарство унутрашњих послова и Народну банку Србије о месту и времену стављања у промет предметних новчаница, као и подацима о лицу које је новчанице ставило у промет.
Прилог: Serijski-brojevi.pdf

Увођење белоруске рубље (BYN) на листу валута којима се тргује на девизном тржишту Републике Србије

26.09.2019

Поштовани,

Народна банка Србије је усвојила Одлуку о допунама Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту, којом се на листу валута којима се тргује на девизном тржишту уводи „белоруска рубља“,
са словном ознаком „BYN“ и нумеричком ознаком 933. Наведена Одлука ступа на снагу 30. септембра 2019. године. С тим у вези, Народна банка Србије ће овлашћеним мењачима који користе њен софтвер омогућити да апликативно могу да,
приликом формирања своје курсне листе на почетку свог радног дана, у ту листу унесу куповни и продајни курс за белоруску рубљу, да могу током свог радног дана да коришћењем апликације врше послове откупа и продаје белоруске рубље за динаре, као и да свакодневно достављају извештаје у којима се исказују сви прописани подаци, укључујући и мењачке послове обављене у белоруским рубљама.
Наведене функционалности ће бити доступне овлашћеним мењачима од 30. септембра 2019. године.

Да би наведене функционалности биле успешно омогућене потребно је да извршите следеће кораке у Мепо апликацији.

Последњег радног дана пре понедељка 30.септембра 2019. године:

 • након завршетка рада извршите затварање радног дана
 • извршите размену података са централним сервером како бисте послали податке

У понедељак, 30.септембра 2019. године: 

 •  пре отварања радног дана, извршите размену података са централним сервером како бисте у шифарник преузели нову валуту
 • извршите отварање радног дана
 • извршите још једном размену података са централним сервером како бисте преузели курсну листу

Упитник о активностима овлашћеног мењача и јавног поштанског оператора у вези са ограничавањем располагања имовином

18.03.2019

Поштовани,

Достављамо вам Упитник о активностима овлашћеног мењача и јавног поштанског оператора у вези са ограничавањем располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење. Попуњени упитник, у року од 3 дана од дана пријема, доставити на мејл адресу zvezdana.djotunovic@nbs.rs. Упитник обавезно доставити попуњен у формату ексел табеле која вам је достављена у прилогу : Upitnik-ogranicavanje-raspolaganja-imovinom-menjaci.xlsb
За додатне информације можете се обратити контакт особи Звездани Ђотуновић тел. 011/333-8741.

Достављање годишњих извештаја у вези са СПН и ФТ

14.03.2019

Обавештавамо све овлашћене мењаче да је на сајту Народне банке Србије ( https://www.nbs.rs ) под насловом “Мењачки послови >>>“ и у оквиру поднаслова “Достављање годишњих извештаја у вези са СПН и ФТ“ објављено обавештење и захтев свим овлашћеним мењачима и јавном поштанском оператору да сачине и доставе годишњи извештај за 2018. годину о извршеној унутрашњој контроли и предузетим мерама након те контроле.
Наведени текст садржи и три елемента:

 • Табела - Годишњи извештај за 2018. годину,
 • Упутство за попуњавање табеле и
 • Пример попуњеног извештаја.

С тим у вези, Народна банка Србије позива јавног поштанског оператора и овлашћене мењаче да своје годишње извештаје о извршеној унутрашњој контроли и предузетим мерама након те контроле, сачине најкасније до 15. марта 2019. године за 2018. годину и доставе их Народној банци Србије електронским путем, најкасније до 20. марта 2019. године до краја дана, искључиво у форми excel табеле на имејл menjacki.poslovi@nbs.rs  

Важно обавештење Пореске управе у вези са ажурираним смерницама за мењаче

21.08.2018

У прилогу достављамо ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ у вези са ажурираним Смерницама за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену закона за овлашћене мењаче и привредне субјекте који мењачке послове обављају на основу посебног закона којим се уређује њихова делатност а које су објављене на сајту Пореске управе : Смернице за мењаче.

Важно обавештење Пореске управе

16.08.2018

У прилогу достављамо обавештење Пореске управе: Обавештење.

Упозорење овлашћеним мењачима

18.05.2018

Народна банка Србије доставља упозорење Пореске управе - Сектора за мењачке и девизне послове и игре на срећу. Упозорење можете у целости прочитати у документима:

Обавезе овлашћеног мењача у области спречавања прања новца и финансирања тероризма

11.04.2018

У прилогу достављамо текст: Обавезе овлашћеног мењача у области спречавања прања новца и финансирања тероризма

Захтев за доставу годишњег извештаја за 2017. годину

23.03.2018

Обавештавамо вас да је на сајту Пореске управе www.poreskauprava.gov.rs , односно сајту Сектора за мењачке и девизне послове и игре на срећу www.devizni.gov.rs, објављено важно обавештење - ОБАВЕЗА ОВЛАШЋЕНОГ МЕЊАЧА И ЈАВНОГ ПОШТАНСКОГ ОПЕРАТОРА ДА ДОСТАВИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017. ГОДИНУ које је засновано на обавезама овлашћених мењача из Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма ("Службени гласник РС", бр. 20/09, 72/09, 91/10, 139/14). Захтев можете преузети овде: Захтев за доставу годишњег извештаја за 2017. годину

Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма

26.02.2018

Обавештавамо вас да су на сајту www.poreskauprava.gov.rs, у делу Мењачко и девизно пословање, објављене Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену закона за овлашћене мењаче и привредне субјекте који мењачке послове обављају на основу посебног закона којим се уређује њихова делатност.
Неопходно је да се са истима упознате како ради израде тако и ради редовног ажурирања анализе ризика и ефикасног управљања ризиком кроз примену адекватних радњи и мера у циљу спречавања прања новца и финансирања тероризма.

Одлука о поступању са новцем за који постоји сумња да је фалсификован

31.01.2018

У прилогу достављамо обавештење Сектора за послове с готовином о ступању на снагу Одлуке о поступању са новцем за који постоји сумња да је фалсификован: Prilog-uz-VII-63-17-18-SVIM-BANKAMA-ODLUKA.pdf

Информација у вези са Резолуцијом 1540 Савета безбедности Уједињених нација

25.01.2018

У прилогу достављамо текст информације у вези са Резолуцијом 1540 Савета безбедности Уједињених нација о спречавању ширења оружја за масовно уништавање и средстава за њихово преношење: Informacija.pdf

Увођење нових валута

15.01.2018

Обавештавамо Вас да је Извршни одбор Народне банке Србије, на седници која је одржана 11. јануара 2018. године, донео нову Одлуку о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту (у даљем тексту: Одлука). Одлука се објављује у „Службеном гласнику РС“ и ступа на снагу 1. фебруара 2018. године.
Најзначајније новине које се уводе Одлуком су следеће:

 • на листу валута којима се може трговати на девизном тржишту у Републици Србији, и у форми девиза и у форми ефективног страног новца, уводе се две нове валуте : бугарски лев (BGN) и румунски леј (RON);
 • омогућава се трговање у форми девиза валутама којима је до сада била омогућена трговина само у форми ефективног страног новца - мађарска форинта (HUF), пољски злот (PLN), чешка круна (CZK), конвертибилна марка (BAM) и хрватска куна (HRK);
 • уводи се кувајтски динар (KWD) на курсну листу за девизе Народне банке Србије.

У складу са одредбама Одлуке и својом пословном политиком, банкама ће бити омогућено да тргују бугарским левом и румунским лејом, и то као девизама и као ефективним страним новцем, а овлашћеним мењачима и јавном поштанском оператору је дата могућност обављања мењачких послова у овим валутама. Поред тога, наведене валуте ће се укључити на листу девиза које Народна банка Србије може куповати и продавати на девизном тржишту. При доношењу ове одлуке Народна банка Србије се руководила учешћем Бугарске и Румуније у спољнотрговинској размени наше земље, потенцијалима за унапређење економске сарадње са овим земљама у наредном периоду, али и константним растом броја румунских и бугарских држављана који посећују Републику Србију.
На листу валута којима банке и Народна банка Србије могу да тргују у форми девиза укључиће се и валуте којима је до сада било могуће трговати само у форми ефективног страног новца - мађарска форинта, пољски злот, чешка круна, конвертибилна марка и хрватска куна. Приликом доношења овакве одлуке, Народна банка Србије је узела у обзир све веће потребе и захтеве привредних субјеката заинтересованих за отварање рачуна и трговину поменутим валутама у форми девиза. Додатно, оваква одлука доприноси бољем пословном амбијенту у земљи и унапређује економску сарадњу са земљама у региону.
Укључивањем кувајтског динара на листу валута којима Народна банка Србије може да тргује у форми девиза доприноси се смањењу трошкова и повећању ефикасности сервисирања плаћања, односно наплате по постојећим и будућим кредитним аранжманима у овој валути у којима Народна банка Србије има улогу агента Републике Србије. Такође, уједначавање курсних листа за девизе пословних банака и Народне банке Србије важно је са аспекта очувања финансијске стабилности, односно могућности да Народна банка Србије обезбеди сваку валуту којом је могуће трговати на домаћем девизном тржишту.
Ступањем на снагу Одлуке (1. фебруар 2018. године), Народна банка Србије ће почети са објављивањем курсне листе за званични средњи курс динара на којој ће бити укључен курс динара према бугарском леву и румунском леју, као и курсне листе за девизе на којој ће бити укључени курсеви динара према бугарском леву, румунском леју, мађарској форинти, пољском злоту, чешкој круни, конвертибилној марки, хрватској куни и кувајтском динару.

Обавештење МУП-а

15.12.2017

Народна банка Србије доставља обавештење Министарства унутрашњих послова у вези са извршењем кривичног дела преваре из члана 208. Кривичног законика.
Обавештење у целости можете прочитати у документу: Обавештење-МУП .

Увођење турске лире (TRY) на листу валута којима се тргује на девизном тржишту Републике Србије

13.11.2017

Обавештавамо Вас да је Извршни одбор Народне банке Србије, на седници која је одржана 9. новембра 2017. године, донео Одлуку о допунама Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту (у даљем тексту: Одлука). Овом одлуком, турска лира (TRY) се уводи на листу валута којима се тргује на девизном тржишту Републике Србије. Одлука се објављује у „Службеном гласнику РС“ и ступа на снагу 1. децембра 2017. године. Банке, у складу са одредбама Одлуке и својом пословном политиком, турском лиром могу да тргују и као девизама и као ефективним страним новцем, а такође је и овлашћеним мењачима дата могућност трговања овом валутом у ефективи. Поред тога, турска лира ће се укључити на листу девиза које Народна банка Србије може куповати и продавати на девизном тржишту. При доношењу ове одлуке Народна банка Србије се руководила учешћем Републике Турске у спољнотрговинској размени Републике Србије, као и потенцијалима за јачање и унапређење економске сарадње између две земље у наредном периоду. Такође, у обзир је узет и константан раст броја турских држављана који посећују или пролазе кроз Републику Србију. Народна банка Србије ће од 1. децембра 2017. године почети са објављивањем курсне листе за званични средњи курс динара и курсне листе за девизе на којима ће бити укључен курс динара према турској лири.

Захтев за доставу годишњег извештаја за 2016. годину

16.03.2017

Обавештавамо вас да је на сајту Пореске управе www.poreskauprava.gov.rs , односно сајту Сектора за мењачке и девизне послове и игре на срећу www.devizni.gov.rs, објављено важно обавештење - ОБАВЕЗА ОВЛАШЋЕНОГ МЕЊАЧА ДА ДОСТАВИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016. ГОДИНУ које је засновано на обавезама овлашћених мењача из Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма ("Службени гласник РС", бр. 20/09, 72/09, 91/10, 139/14).
Захтев можете преузети овде: Захтев за доставу годишњег извештаја за 2016. годину

Обавештење о измени дела услова коришћења Центра за мењачке послове и мењачког софтвера Народне банке Србије

06.01.2017

Народна банка Србије обавештава да је дошло до измене дела услова коришћења Центра за мењачке послове и мењачког софтвера Народне банке Србије.
Обавештење у целости можете прочитати у документу:
Обавештење о измени дела услова коришћења Центра за мењачке послове и мењачког софтвера Народне банке Србије

Обавештење о националној процени ризика од прања новца и финансирања тероризма

26.10.2016

У складу са чланом 82. и чланом 84. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09...139/14 – у даљем тексту Закон), Пореска управа, Сектор за мењачке и девизне послове и игре на срећу врши надзор над применом овог закона код овлашћених мењача (обвезници из члана 4. став 1. тачка 2. Закона). С тим у вези, обавештавамо вас о резултатима Националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма ради бољег разумевања ове области и обавеза које произилазе из овог закона.

Обавештење у целости можете прочитати у документу:
Обавештење о националној процени ризика од прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији